Home
Staff Details
 
Sr NoDesignationNameDOBMobileNoView
1 Account Officer Sh. Shyam Lal Meena 10-07-1971 8559956562
2 Senior Accountant Sh. Kamlesh Tayal 22-12-1980 9252890892
3 UDC Sh. Ravindra Singh 07-07-1984 9460177779
4 LDC Sh. Manish Kalwani 21-04-1986 9950427668
5 LDC Sh. Manish Kalwani 21-04-1986 9950427668
6 LDC Sh. Ankit Kumar Trivedi 19-02-1986 9828531614