Home
Staff Details
 
Sr NoDesignationNameDOBMobileNoView
1 Senior Accountant Sh. Kamlesh Tayal 22-12-1980 9252890892
2 UDC Sh. Ravindra Singh 07-07-1984 9460177779
3 LDC Sh. Ankit Kumar Trivedi 19-02-1986 9828531614
4 LDC Sh. Akshay Kumar 26-12-1992 9555415840
5 LDC Sh. Hanuman Sahay Meena 08-02-1979 8769470508