Home
Staff Details
 
Sr NoDesignationNameDOBMobileNoView
1 Section Officer Sh. Phool Chand Meena 01-07-1973 9352781925
2 UDC Sh. Madhu Sudan Kumawat 26-10-1977 9252378302
3 UDC Sh. Mahesh Kumar 02-02-1981 9414326113
4 UDC Sh. Gopal Lal 10-06-1971 9887166751
5 LDC Sh. Ratan Singh Chouhan 06-11-1972 9460611700
6 LDC Sh. Ajay Kumar Soni 24-04-1984 9636071927
7 LDC Sh. Hanuman Sahay Meena 08-02-1979 8769470508